Vitajte na stránke Emmi ultrasonic Slovensko

Návod na použitie

Pripojte nabíjačku do siete.
Zasunte prístroj (rukoväť kefky) do nabíjačky podľa obrázku a nabíjajte cca 8–12 hodín.
Na hornú časť prístroja (rukoväte) nasaďte čistiacu hlavicu a zapnite p prístroj.
Namočte štětinky ultrazvukovéj kefky do vody.
Naneste na kefku ultrazvukovou zubnú pastu Emmi-dent (cca dvojnásobok veľkosti hrášku), vytvoia sa milióny mikroskopických bubliniek.
Teraz naneste pomocou kefky zubnú pastu na zuby (z vonkajšej aj z vnútornej strany).
Ďalej zotrvajte s hlavicou kefky na jednom mieste (z vonkajšej či vnútornej strany zuba), ultrazvukovou hlavicou nehýbjte! Hlavica takto vyčistí 2–3 zuby naraz, a na jednom mieste ju vždy ponechajte cca 5–10 sekúnd. (Doba závisí na stupni znečistenia zubov – plakom, fajčením, škvŕn od vína a pod.) Ultrazvuk je úplne neškodný a neponičí zuby, ani pokiaľ necháte hlavicu pôsobiť na jednom mieste dlhšiu dobu. Čistenie zubov ultrazvukovou kefkou trvá približne 3–4 minúty.
Po vyčistení si vypláchnite ústa vodou. Opláchnite čistiacu hlavicu a rukoväť pod tečúcou vodou, po umytí vysušte rukoväť (nie však čistiacu hlavu – ultrazvuk automaticky vydezinfikuje štetinky kefky).

 

Umiestnite kefku (rukoväť aj s hlavicou) do nabíjačky, po nabití (cca 12 hodin) ju môžete vybrať. Úplne nabitá kefka sa dá používať přibližně 20 dní, potom je potrebné ju znovu nabiť.

Pokiaľ používate prístroj dvakrát denne, vymeňte čistiacu hlavicu vždy po troch mesiacoch za novú.

 

Bežné použitie

Výrobok môže býť použitý len k účelu na ktorý je určený (uvedenom v návode na použitie), tj. k čišteniu zubov, a výlučne s orginálnym príslušenstvom doporučeným a schváleným společnosťou EMAG AG.
Akékoľvek iné použitie je považováné za nesprávné a nevzťahuje sa naň záruka. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody zpôsobené nesprávným použitím prístroja. Pre správné zaobchádzanie rešpektujte všetky pokyny uvedené v návode na použitie.
Bezpečné a správné zaobchádzanie s výrobkom zahrňuje správnu prepravu, uskladnenie, inštaláciu, používanie a údržbu. Umiestnite prístroj na také miesto, aby bolo pripojenie nabíjačky do siete vždy ľahko prístupné.

 

Iné, nesprávné použitie

Nesprávné použitie výrobku môže spôsobiť zranenie osôb či poškodeniu majetku. Je zakázané používať prístroj na iné účely, než na ktoré je určený. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody zpôsobené nesprávnym použitím prístroja. Pre správne zaobchádzanie s prístrojom rešpektujte nasledujúce pokyny:
• Ultrazvukový prístroj zapojte výlučne do siete (uzemnenéj), ktorej napätie zodpovedá napätiu uvedenému na štítku prístroja.
• Nečistite prístroj žiadnymi horlavými či agresivnymi chemickými látkami (napr. kyselinami).
• V prípade poškodenia výrobku pri transporte nezapájajte prístroj do siete.
• Prístroj používajte len v uzatvorených priestoroch a pri izbovej teplote.

 

Návod k použitiu

Zapojte nabíjačku do siete (230 V / 50 Hz), zapojte na ňu rukoväť kefky a nechajte 8–12 hodín nabíjať. Po zapojení rukoväte do nabíjačky se rozsvieti červená kontrólka, prístroj je správne zapojený a nabíja sa (kontrolka zostane červená aj po vrátení úplne nabitej rukoväte do nabíječky, nabíjanie sa automaticky preruší). Vyberte rukoväť z nabíjačky a na hornú časť pripevnite ultrazvukovú čistiacu hlavicu (hlavicu upevňujte a odpojujte vždy vertikálne, aby ste nepoškodili konektory v rukoväti, hlavicu nenakláňajte!). Namočte štětinky čistiacej hlavice a naneste na kefku ultrazvukovú zubnú pastu (približne dvojnásobok objemu hrášku).
Upozornenie: Používajte výlučne ultrazvukovú zubnú pastu Emmi-dent, bežné zubne pasty nevytvárajú mikroskopické bublinky. Zapnite prístroj. Ultrazvuková čistiaca hlavica ovládaná rukoväťou začne vysielať ultrazvukové vlnenie na štětinky kefky. Pri zapnutí rukoväte bez nasadenej hlavice ucítite jemné vibrácie. Znamená to, že elektronika prístroja je v poriadku, zelená kontrolka nesvieti. Po zapnutí prístroja s nasadenou čistiacou hlavicou se rozsvieti zelená kontrolka – zdroj ultrazvukového vlnenia pracuje správne. Pokiaľ sa nerozsvieti zelená kontrolka, došlo k chybe pri zapojení prístroja. Príčina môže býť zlý kontakt medzi rukoväťou a čistiacou hlavicou, či poškodenie ultrazvukovej čistiacej hlavice. Vymeňte poškodenú hlavicu za novú.
Poznámka: Po zapnutí prístroj zľahka vibruje a vydáva tichý zvuk. V žiadnom prípade to nesúvisí s čistiacim procesom, zvuk je spôsobený malým motorčekom v prístroji, ktorý uživateľa informuje o tom, že prístroj je zapnutý a pracuje. Ultrazvukové vlnenie je neviditeľné a nečujné a žiadny podobný zvuk nespôsobuje. Pomocou čistiacej hlavice zľahka rozotrite zubnú pastu po vonkajšej aj vnútornej strane zubov. Ďálej nechajte kefku pôsobiť vždy na jednom mieste (postupne na vnútornej i vonkajšej strane zubov), kefkou nehýbte! Čistiaca hlavica pokryje obvykle 2–3 zuby naraz, zľahka hlavicu pridržte na každom mieste v trvaní 5–10 sekúnd (doba závisí na stupni znečistenia, napr. plaku, nikotínu, škvŕn od vína apod.). Ultrazvuk je úplne neškodný a neponičí zuby, ani vtedy ak necháte hlavicu na jednom mieste dlhší čas. Čistenie zubov ultrazvukovou kefkou trvá približne 3–4 minúty.
Po dokončení čistenia zľahka prejdite kefkou zuby aby, ste odstránili zostávajúce nečistoty, potom si vypláchnite ústa vodou. Opláchnite čistiacu hlavicu a rukoväť pod tečúcou vodou (prístroj je stále zapnutý), po umytí vysušte rukoväť (nie čistiacu hlavu – ultrazvuk automaticky vydezinfikuje štetinky kefky). Vypnite prístroj. Ubezpečte sa, že na čistiacej hlavici nezostaly zbytky jedla ani iné nečistoty. Teraz môžete kefku (rukoväť aj s hlavicou) umiestniť spät do nabíjačky a nechať ju nabiť (cca 12 hodin) alebo ho odložiť. Uplne nabitá kefka sa dá používať približne 20 dní, po tejto dobe je potrebné znova ju nabiť.

 

Ultrazvukové čistiace hlavice

Z hygienických dôvodov používajte vždy jednu čistiacu hlavicu pre jednu osobu. Hlavice sa dodávajú v rôzných farbách. Hlavice by sa mali meniť približne každé tri mesiace. Vyberte starú čistiacú hlavicu (potiahnite hlavicu smerom hore, v žiadnom prípade nie do strany, mohli by ste poškodiť konektor v rukoväti) a vymeňte ju za novú (pevne zasuňte do rukoväti tak, aby štetinky smerovali dopredu, tj. na stranu, kde se nachádza spínač).

 

Ultrazvuková zubná pasta

Ultrazvukové vlnenie sa prenáša nielen vodou, závisí na ultrazvukovej frekvenci a sile. V medicíne sa používajú napríklad masti a rôzné druhy gelov (napr. při tehotenských vyšetreniach, vyšetreniach mozgu, očí a pod.).
Dentálne čistiace systémy prenášjú ultrazvukové vlny pomocou špeciálnej pasty Emmi-dent. Emmi-dent vytvára mikroskopické bublinky dôležité pre použitie ultrazvukového prístroja, bežné pasty tuto schopnosť nemajú. Bežné pasty totiž obsahujú veĺké množstvo lubrikačnýh látok (abrazivita se meřia pomocou jednotky RDA, bežné pasty majú cca 70–130 RDA, Emmi-dent má RDA 0 ). Pre čistenie pomocou ultrazvukových kefiek preto používajte výlučne ultrazvukovú zubnú pastu Emmi-dent!

Odstraňovač zubného kameňa

Odstraňovač zubného kameňa funguje len na mechanickom principe a nepotrebuje ultrazvuk. Môžete ho (ale nemusíte) pripevniť k rukoväti prístroja. Je určený k odstraňovaní zubného kameňa, pomocou tmavého konca, ktorým opatrne zoškrabujte zubný kameň na povrchu zubov. Postupujte opatrne, aby ste nepoškodili zubnú sklovinu.

 

Nabíjanie a manipulácia s odpadom

Batérie sú uložené vo vnútonej časti rukoväte prístroja. Po vyčistení zubov nasaďte rukoväť zpät do nabíjačky alebo ju odložte, kefka vydrží nabitá cca 20 dní (pri používaní dva krát denne po štyroch minútach).
Baterie by sa nikdy nemali úplne vybíť!
Prístroj obsahuje batérie Ni-MH, s ktorými sa zaobchádza ako s bežným odpadom.